Home » การเลี้ยงไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน

2014-01-23-1-300x235

     ในปัจจุบันช่องทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีหลากหลาย ไม่เฉพาะแต่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์หรือทำประมงเท่านั้น โดยหนึ่งในการทำการเกษตรที่น่าสนใจก็คือ การเลี้ยงไส้เดือน

เกษตรกรหลายรายได้หันมาเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ เพราะใช้ต้นทุนไม่มากนักบวกกับกระบวนการเลี้ยงไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่สำคัญตลาดยังมีความต้องการสูง

 

     คุณศศิธร จุ้นนาม ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสกหรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าของ ‘ฟาร์มลุงเครา’ เล่าว่า ฟาร์มลุงเคราเป็นฟาร์มผักครบวงจรตั้งอยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนต้นแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงขยายพันธุ์รวมไปถึงการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือน อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพบรรจุขวด รวมทั้งมีการจำหน่ายอุปกรณ์ในการเลี้ยง ทั้งนี้ยังได้สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ สามารถสร้างความมั่นคง สร้างรายได้ให้กับชีวิจและครอบครัวอย่างนาอัศจรรย์ …

 

สนใจเยี่ยมชมฟาร์มลุงเคราหรือสนใจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแปรรูปจากมูลไส้เดือนสามารถติดต่อได้ที่
4/1 หมู่ 4 ต.ทวีพัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี